Termes i condicions

Aquestes Condicions generals d’ús i contractació (d’ara endavant, Condicions) regulen l’ús i l’accés al lloc web mypoppins.com (d’ara endavant, la Plataforma), titularitat de MyPoppins, S.L. (d’ara endavant, MyPoppins) per a Usuaris registrats, així com les condicions aplicables en la contractació dels serveis que s’ofereixen a través de la Plataforma. MyPoppins és un servei que permet la mediació i gestió online de serveis de neteja prestats pels Usuaris de la Plataforma (d’ara endavant, els Poppins) per ser contractats per altres Usuaris a través de la Plataforma (d’ara endavant, els Usuaris). MyPoppins no intervé en l’execució dels serveis contractats a través de la Plataforma, de manera que els Poppins són els únics responsables de la correcta prestació dels serveis segons les característiques que s’anuncien a la Plataforma. L’accés a la Plataforma implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions:

Accés i Registre

Per tal de poder ser Usuari de la Plataforma és indispensable que es compleixin els següents requisits:

 • Haver complert o ser major de 18 anys d’edat.
 • Emplenar de manera veraç els camps obligatoris del formulari de registre, en el qual se sol·liciten dades de caràcter personal.

L’Usuari garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitades a MyPoppins en els seus formularis de registre de la Plataforma són veraces, exactes i completes. Així mateix, es compromet a mantenir actualitzades les seves dades. En el cas que l’Usuari faciliti alguna dada falsa, inexacta o incompleta, o si MyPoppins considera que hi ha motius amb fonament per dubtar de la seva veracitat, exactitud i integritat, MyPoppins podrà denegar-li l’accés i l’ús present o futur de la Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis. En donar-se d’alta a la Plataforma, l’Usuari haurà d’introduir el seu nom complet, un e-mail com a identificador d’Usuari i seleccionar una clau d’accés (password). El password serà estrictament confidencial, personal i intransferible. L’Usuari es compromet a no divulgar les dades relatives al seu compte ni fer-les accessibles a tercers. L’Usuari serà l’únic responsable en el cas que tercers facin ús d’aquestes dades, incloses les manifestacions abocades a la Plataforma, o qualsevol altra actuació que es dugui a terme a través de l’ús de l’username i/o el password.

MyPoppins permet el registre a la Plataforma a través de la sincronització amb serveis de tercers (per exemple, log-in amb compte de Facebook).

MyPoppins no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats, per tant, no serà responsable de l’ús de la identitat d’un Usuari registrat per tercers no registrats. L’Usuari està obligat a comunicar a MyPoppins la sostracció, divulgació o pèrdua del seu username o password, a través d’un correu electrònic a info@mypoppins.com

 

El Servei

Els serveis de MyPoppins consisteixen a gestionar les necessitats de neteja dels Usuaris als seus domicilis i posar-los en contacte amb Poppins, rebent i confirmant sol·licituds de contractació entre Usuaris i Poppins. MyPoppins podrà rebre i confirmar sol·licituds de contractació de serveis i ajudar, en cas que se sol·liciti, a fer els tràmits necessaris per tal que tots els serveis es duguin a terme d’acord amb la legalitat.

MyPoppins no té cap poder en la decisió del Poppins a l’hora d’acceptar o declinar un servei. L’acceptació dels serveis correspon exclusivament en cada moment a Poppins. L’Usuari podrà optar a la contractació de Poppins de manera esporàdica o de manera recurrent, entesa aquesta com la contractació que es repeteix cada setmana o cada dues setmanes. MyPoppins recomana la contractació recurrent com a manera d’assegurar la prestació del Servei per part d’un mateix Poppins.

La relació contractual entre els Usuaris de les plataformes digitals i Poppins s’establirà segons el que regula el Sistema Especial per a Empleats de la Llar de la Seguretat Social, de manera que MyPoppins es limita a prestar serveis de mediació a través de les plataformes digitals de la seva propietat per tal que el servei sigui més eficient. Així, cada relació laboral tindrà lloc, en tot moment, entre els Usuaris i Poppins, i és responsabilitat exclusiva de Poppins estar al dia de totes les obligacions fiscals i de Seguretat Social pel que fa a la seva activitat.

Per tot això, l’Usuari és conscient i accepta que MyPoppins no està obligat i no ofereix cap tipus de garantia per possibles danys succeïts durant el transcurs d’un Servei. L’Usuari, per tant, es compromet a mantenir indemne MyPoppins de qualsevol responsabilitat derivada de danys causats en l’Usuari i/o en el seu domicili durant la prestació del Servei per part d’un Poppins.

 

Límits del Servei

L’Usuari només podrà utilitzar el servei de MyPoppins per al seu domicili, mai per a espais públics o professionals, com ara oficines i locals.

Els següents serveis NO seran prestats per cap Poppins de la Plataforma:

  (i) Neteja de tapisseries

  (ii) Neteja de vidres en zones de risc de caiguda

  (iii) Neteja de cortines

  (iv) Neteja o arranjament de jardí

  (v) Tractaments de zones amb fongs o material perillós

  (vi) Exterminació d’insectes

 

Pagament del Servei

L’Usuari podrà accedir al pagament dels serveis contractats als Poppins a través de la Plataforma seguint tots els passos del procediment de contractació que li marqui la Plataforma.

La tarifa que s’apliqui al Servei serà la que aparegui al final de la passarel·la de pagament segons les variables aplicables en cada moment, i l’Usuari tindrà total llibertat per acceptar o declinar la tarifa.

En el moment del pagament, l’Usuari podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, i l’import serà retingut per la passarel·la de pagament de Stripe (https://stripe.com) disponible a la Plataforma fins que, efectivament, el servei de Poppins s’hagi efectuat.

Així mateix, la passarel·la de contractació de la Plataforma informarà l’Usuari, un cop acabat el procediment de contractació, via correu electrònic, de totes les característiques rellevants del servei contractat. Si l’Usuari no rebés l’e-mail de confirmació durant les vint-i-quatre hores següents a la finalització de la compra, serà responsabilitat de l’Usuari confirmar amb MyPoppins l’aprovació de la transacció.

 

Obligacions de l’Usuari

L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i els equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir a la Plataforma. En el cas que es produeixi qualsevol incidència o dificultat per accedir a la Plataforma, l’Usuari ho pot comunicar a MyPoppins, que analitzarà la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com pot resoldre-la en el termini més breu possible. L’Usuari és completament responsable de l’accés i l’ús correcte del seu perfil i la resta de continguts de la Plataforma, d’acord amb la legalitat vigent, tant nacional com internacional, així com amb els principis de bona fe, de la moral, dels bons costums i de l’ordre públic. I, específicament, adquireix el compromís d’observar de manera diligent aquestes Condicions. L’Usuari s’abstindrà de fer servir el seu perfil i la resta de continguts de la Plataforma amb finalitats o efectes il·lícits, i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin perjudicar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, està prohibit impedir la normal utilització o el gaudi de la Plataforma a d’altres Usuaris. Aquells que incompleixin aquestes obligacions respondran de qualsevol perjudici o dany que ocasionin. MyPoppins no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar d’aquest accés o ús il·lícit per part de tercers.

En general, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no taxatiu, a:

 • No fer servir la Plataforma per a fins il·legals o no autoritzats.
 • No allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui suposar una intromissió il·legítima o vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat.
 • No publicar en cap apartat de la Plataforma ni en el seu perfil o el d’un altre Usuari cap comentari o informació que sigui il·legal, racista, xenòfoba, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l’ordre públic.
 • No alterar o modificar, de manera total o parcial, la Plataforma, eludint, desactivant o manipulant les seves funcions o serveis.
 • No infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual, o les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • No fer servir la Plataforma per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar altres Usuaris.
 • No accedir als comptes de correu electrònic d’altres Usuaris.
 • No introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts o sistemes de MyPoppins o terceres persones.
 • No trametre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correus electrònics de tercers sense tenir el seu consentiment.
 • No fer accions publicitàries de béns o serveis sense el consentiment previ de MyPoppins.

 

Qualsevol Usuari podrà reportar un altre Usuari quan consideri que està incomplint aquestes Condicions; així mateix, tots els Usuaris poden informar MyPoppins de qualsevol abús o vulneració d’aquestes condicions, a través del correu electrònic info@mypoppins.com. MyPoppins verificarà aquest report al més aviat possible i adoptarà les mesures que consideri oportunes, tot reservant-se el dret a retirar i/o suspendre qualsevol Usuari de la Plataforma per l’incompliment d’aquestes Condicions.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne MyPoppins davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment, per part de l’Usuari, de qualsevol de les normes d’utilització indicades anteriorment, i MyPoppins es reserva, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. Valoracions del Servei: L’Usuari podrà valorar les tasques de cada servei prestat per qualsevol Poppins un cop aquest servei hagi acabat. MyPoppins no podrà ser considerada responsable editorial, i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris de la Plataforma en espais de la Plataforma especialment habilitats per als comentaris dels Usuaris, les conseqüències dels quals són responsabilitat de la persona que els emet. Especialment en allò que fa referència a les opinions dels Usuaris sobre la qualitat dels serveis prestats pels Poppins a través de la Plataforma.

L’Usuari es compromet a mantenir sempre l’educació i el respecte amb els Poppins en tot moment. MyPoppins es reserva el dret a retirar i/o suspendre qualsevol missatge amb contingut il·legal o ofensiu, sense necessitat d’un avís previ o una notificació posterior.

 

Responsabilitat de MyPoppins

MyPoppins no té l’obligació de controlar, i no controla, la utilització que els Usuaris fan de la Plataforma i, per tant, no garanteix que els Usuaris utilitzin la Plataforma de conformitat amb el que s’estableix en aquestes Condicions, ni que en facin un ús diligent i/o prudent. MyPoppins no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen.

MyPoppins exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a la utilització il·lícita de la Plataforma per part dels Usuaris o que puguin ser deguts a la manca de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres Usuaris sobre si mateixos i, en particular, sobre els serveis oferts per a la seva contractació a través de la Plataforma, així com els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol tipus de comunicació feta a través de la Plataforma.

Sense perjudici de l’anterior, MyPoppins es reserva la facultat de limitar, de manera total o parcial, l’accés a la Plataforma a determinats Usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinat tipus de continguts, mitjançant la utilització d’instruments tecnològics aptes per a aquesta finalitat, si tingués un coneixement efectiu del fet que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer. En aquest sentit, MyPoppins podrà establir els filtres necessaris per tal d’evitar que a través del servei es puguin abocar a la xarxa continguts il·lícits o nocius.

MyPoppins no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, manca de disponibilitat o deficiències en el servei d’accés a Internet, ni per interrupcions de la xarxa d’Internet o per qualsevol altra raó aliena al seu control. MyPoppins no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software), als fitxers o documents que aquests s’hi emmagatzemen com a conseqüència de la presència d’un virus en el sistema informàtic o en el terminal mòbil de l’Usuari que s’utilitzi per a la connexió als serveis i continguts de la Plataforma o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Descomptes i promocions

Els Usuaris podran aplicar qualsevol dels diversos cupons promocionals per beneficiar-se de les ofertes de MyPoppins existents sempre que aquests hagin estat expedits o validats per MyPoppins i estiguin dins del seu període de vigència.

Tots els cupons promocionals es limiten a únic ús per Usuari. Concretament, els cupons promocionals es limitaran a un únic titular de mitjans de pagament, compte i número de telèfon.

MyPoppins es reserva el dret de sol·licitar a l’Usuari documentació addicional en cas que sospiti que s’està produint una possible duplicitat de comptes destinada a beneficiar amb una promoció a un mateix Usuari. MyPoppins es reserva el dret de retirar qualsevol promoció en actiu sense previ avís sense causar cap perjudici als Usuaris que l’estiguin gaudint activament.

 

Cancel·lacions i modificacions del Servei

L’Usuari podrà cancel·lar un Servei amb una antelació mínima de VINT-I-QUATRE HORES (24 h) d’antelació. Si l’Usuari cancel·la un Servei amb menys de 24 h d’antelació, se li carregarà 1 h de servei, que serà abonada al Poppins que tenia assignat el Servei.

En el cas que l’Usuari vulgui modificar un Servei, ho haurà de fer amb un mínim de DOTZE HORES (12 h) d’antelació. En el cas que es modifiqui amb menys de 12 h d’antelació, se li carregarà 1 h de servei, que serà abonada al Poppins que tenia assignat aquest Servei.

Totes les comunicacions s’hauran de fer a través de la missatgeria interna de la Plataforma, per telèfon al (+34) 671 341 863 o per e-mail a info@mypoppins.com. El nostre horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 h a 19 h.

L’Usuari haurà de respectar els procediments que s’han assenyalat anteriorment tant per als serveis contractats esporàdicament com per als serveis recurrents.

 

Actualització i Modificació de la Plataforma

MyPoppins podrà modificar aquestes Condicions en qualsevol moment mitjançant correu electrònic, o a través de la secció de missatges interns de la Plataforma o publicant els termes modificats a la Plataforma. Tots els termes modificats entraran en vigor automàticament després de 30 dies d’haver-se publicat.

Així mateix, MyPoppins es reserva la facultat de dur a terme, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzacions, modificacions o l’eliminació d’informació continguda a la Plataforma en la seva configuració i presentació, així com de les condicions d’accés, sense assumir-ne cap responsabilitat.

Propietat Intel·lectual de MyPoppins

MyPoppins és titular o llicenciatària dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recauen sobre el codi font, els continguts i el disseny de la Plataforma. Com a conseqüència d’això, correspon a MyPoppins l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial. L’autorització a l’Usuari per a l’accés a la Plataforma no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de MyPoppins. No es permet suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts de la Plataforma de MyPoppins. Així mateix, es prohibeix modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos a la Plataforma de MyPoppins per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització expressa i per escrit de MyPoppins o, si és el cas, del titular dels drets al qual correspongui. Així mateix, l’Usuari que comparteixi qualsevol tipus de contingut a través de la Plataforma concedeix a MyPoppins una llicència no exclusiva, gratuïta i mundial limitada a la reproducció i comunicació pública d’aquest contingut a través de la prestació dels serveis de la Plataforma.

 

Resolució de disputes

L’Usuari eximeix de responsabilitat MyPoppins així com els administradors, agents, subsidiaris, associats i empleats de MyPoppins davant de qualsevol reclamació, demanda i dany de qualsevol mena que pugui sorgir com a conseqüència d’una disputa entre l’Usuari i un Poppins en relació amb l’execució o la qualitat de la prestació dels serveis contractats.

En el cas que sorgeixi una disputa entre Usuaris de la Plataforma, MyPoppins sol·licita que es faci servir prèviament el seu canal d’Atenció al Client mitjançant l’enviament d’un correu a l’adreça d’e-mail: info@mypoppins.com detallant els motius de la disputa i aportant tota la documentació que pugui ser d’interès. MyPoppins analitzarà els motius i els raonaments que aportin les dues parts, i s’esforçarà per proporcionar una solució per a totes les parts i en el mínim temps possible.

 

Independència de les Clàusules

Si alguna de les clàusules d’aquestes Condicions fos nul·la de ple dret o anul·lable, es considerarà no posada. Aquesta declaració de nul·litat no invalidarà la resta de Condicions, que seguiran vigents i eficaces entre les parts.

Si alguna clàusula d’aquestes Condicions es declarés, de manera total o parcial, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i les Condicions subsistiran en tota la resta, i es considerarà no posada aquesta disposició o la part que en resulti afectada.

 

Baixa de l’Usuari Legislació Aplicable

Aquestes Condicions es regiran per la legislació espanyola, que és aplicable en allò que no es disposa en aquestes Condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. Així mateix, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.